Yhdistyksen säännöt

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1 §
Yhdistyksen nimi on Porvoon elävä keskusta ry, Borgå levande centrum rf ja sen kotipaikka on Porvoo. Yhdistys on kaksikielinen (suomi – ruotsi).

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia paikallisena yhteistyöelimenä Porvoon kaupungin ja kaupungin keskustan alueella elinkeinoa, kulttuuri- tms. toimintaa harjoittavien sekä kiinteistöomaisuudestaan huolehtivien tahojen välillä.

Yhdistyksen tarkoituksena on myös

 • edistää kaupunkikeskustan kehitystä sekä parantaa ja vahvistaa elinvoimaisen kaupunkikeskustan omaa imagoa ja profiilia.
 • parantaa kaupan ja palvelualan yritysten yleisiä toimintaedellytyksiä.
 • lisätä kaupunkikeskustan viihtyisyyttä ja vetovoimaa kaikkina vuodenaikoina sekä etsiä keinoja liike-elämän, matkailun ja kulttuurin kohtaamiselle.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • tekee aloitteita, antaa lausuntoja ja tiedottaa Porvoon keskustan kehittämisestä
 • järjestää kokouksia, seminaareja, koulutustilaisuuksia ja jäsenilleen opintomatkoja
 • tekee ja teettää tutkimuksia, selvityksiä ja suunnitelmia
 • harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa
 • järjestää valistus-, tiedotus- ym. tapahtumia ja osallistuu niiden järjestelyihin
 • luo ja ylläpitää kontakteja sekä verkostoja Porvoon sisällä sekä muihin kaupunkeihin

Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa, perustaa rahastoja, ottaa vastaan tukimaksuja, lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

3 §
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä Porvoon keskustan kehittämisestä kiinnostuneita oikeuskelpoisia luonnollisia ja oikeushenkilöitä. Hallitus voi kutsua yhdistyksen kunniajäseniksi ja kunniapuheenjohtajiksi yhdistyksen toiminnassa ansioituneita henkilöitä.

4 §
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa.

Hallitus voi päättää erottaa yhdistyksen jäsenen, joka

 1. on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut
 2. on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä
 3. ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä määrättyjä jäsenyyden ehtoja.

Erotettavalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi erottamisasiassa, jos erottamisperusteena on muu kuin jsenmaksuvelvollisuuden laiminlyöminen. Erottamispäätös on lisäksi perusteltava.

5 §
Varsinaiset jäsenet suorittavat yhdistykselle jäsenmaksun, jonka suuruuden vahvistaa syyskokous.
Jäsenmaksu peritään koko kalenterivuodelta. Jos jäsen eroaa kesken kalenterivuoden, on jäsenmaksu maksettava koko siltä kalenterivuodelta, jonka aikana eroaminen tapahtuu. Jos jäsen liittyy jäseneksi kesken kalenterivuoden, liittymisvuoden jäsenmaksu suhteutetaan jäljellä olevaan kalenterivuoteen.

6 §
Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja sekä vähintään viisi (5) ja enintään kaksikymmentä (20) varsinaista jäsentä sekä yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Hallitus nimeää keskuudestaan varapuheenjohtajan toimintavuodeksi kerrallaan sekä kutsuu keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Puheenjohtajan toimikausi on toimintavuosi. Muut hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi (2) toimintavuodeksi kerrallaan. Ensimmäisen vuoden toimineista hallituksen varsinaisista ja varajäsenistä puolet eroaa arvan perusteella ja sen jälkeen on puolet aina erovuorossa.

Hallituksen kokoonpanossa pyritään siihen, että siellä on yhdistyksen toiminnan kannalta keskeisten tahojen kuten kaupungin, kiinteistöjen, elinkeinoelämän ja kulttuurin edustus.

Hallitus on päätösvaltainen kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä.

7 §
Yhdistyksen hallitus voi perustaa valiokuntia ja työryhmiä, joiden toimintaa yhdistyksen hallitus valvoo.

Hallitus voi valita työvaliokunnan, joka hallituksen apuna hoitaa kiireellisiä asioita sekä muita hallituksen sille antamia juoksevia asioita.

8 §
Yhdistyksellä voi olla toiminnanjohtaja, jonka valitsee hallitus.

9 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja sekä yhdistyksen hallituksen erikseen määräämät henkilöt kukin yksin.

10 §
Yhdistyksen tilikausi ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta jätettävä tilintarkastajille. Tilintarkastus on suoritettava ja tilintarkastajien kertomus annettava hallitukselle viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen kevätkokousta.

11 §
Yhdistyksen kevätkokous on pidettävä kunkin vuoden maalis-toukokuussa

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa (ja kaksi ääntenlaskijaa).
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
 5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 6. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut sekä jäsenten kirjallisesti 7 päivää ennen kokousta esittämät asiat, jolloin kuitenkin on huomioitava yhdistyslain 24 §:n määräykset.

Yhdistyksen syyskokous on pidettävä kunkin vuoden syys-marraskuussa

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa (ja kaksi ääntenlaskijaa).
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle.
 6. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä alkavalle toimikaudelle.
 7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja.
 8. Valitaan hallituksen muut jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet erovuoroisten tilalle.
 9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä.
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut sekä jäsenten kirjallisesti 7 päivää ennen kokousta esittämät asiat, jolloin kuitenkin on huomioitava yhdistyslain 24 §:n määräykset.

Yhdistyksen ylimääräisiä kokouksia pidetään hallituksen harkinnan mukaan tai jos vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii.

12 §
Jokaisella varsinaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni. Kunniajäsenillä sekä kunniapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.

13 §
Kutsu yhdistyksen kokouksiin on hallituksen toimitettava viimeistään 14 päivää ennen varsinaista ja 7 päivää ennen ylimääräistä kokousta. Kutsu on toimitettava kirjeitse jäsenille.

14 §
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä.

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä yhdistyksen kokouksessa, joista toisen on oltava yhdistyksen kevät- tai syyskokous ja jolloin molemmissa kokouksissa vähintään neljä viidesosaa (4/5) kaikista annetuista äänistä on kannatettava päätöstä.

15 §
Jos yhdistys päätetään purkaa, on sen varat jaettava purkavan kokouksen päätöksen mukaisesti yhdistyksen toimintatarkoitusta edistävällä tavalla.

Yhteystiedot | PL 162 | 06101 Porvoo